II. Documentele ce pot fi solicitate - funcţie de tipul societăţii, activităţii, numărului de lucrători, riscuri, situaţii, etc.

1. Contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii – clauzele referitoare la SSM, la timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acestora;
2. Regulamentul intern;
3. Decizii interne, pentru:
 • conducătorii locurilor de muncă;
 • personalul cu responsabilităţi, conform actelor normative în vigoare – manipulare / depozitare recipiente cu gaze tehnice, deservire instalaţii de aer condiţionat / centrale termice etc;
4. Contract cu servicii externe de prevenire şi protecţie;
5. Decizia de numire / contractul de prestări servicii a coordonatorului de securitate pentru şantierele mobile şi temporare – vor fi anexate documentele ce atestă studiile acestuia precum şi cursurile de formare în domeniul SSM;
6. Fişa de instruire colectivă;
7. Programul de activitate al lucrătorului desemnat / serviciului intern de SSM / serviciului extern de SSM;
8. Programe de instruire - testare pe meserii şi activităţi;
9. Reguli pentru persoanele aflate în întreprindere/unitate cu permisiunea angajatorului;
10. Fişa pentru stabilirea şi evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
11. Fişa pentru stabilirea şi evidenţa zonelor ce necesită semnalizarea de securitate şi sănătate;
12. Registrul de evidenţă al lucrătorilor ce pot fi expuşi la pericol grav şi iminent de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională;
13. Fişa posturilor de lucru ce necesită examene medicale suplimentare;
14. Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM-ului):
 • decizia de înfiinţare;
 • convocatorul – cu punctele de ordine pentru şedinţa respectivă;
 • procesul verbal de şedinţă;
 • raportul anual al conducătorului unităţii cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • raportul medicului care asigură supravegherea stării de sănătate a salariaţilor;         
15. Autorizaţiile pentru exercitarea meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;
16. Documente din care să reiasă acordarea alimentaţiei de protecţie;
17. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalaţiilor în funcţiune;
18. Documente de evidenţă a dispozitivelor de securitate;
19. Programul de revizii şi reparaţii;
20. Documentele referitoare la reparaţii şi punerea în funcţiune a EM după reparaţii:
 • nota de comandă / contractul de reparaţii;
 • devizul de lucrări;
 • documentul de recepţie al lucrării, inclusiv cu semnătura lucrătorului desemnat cu activităţi de SSM privind existenţa şi buna funcţionare a dispozitivelor de protecţie;
 • procesul verbal de punere în funcţiune al EM nou.
21. Certificatele de conformitate pentru echipamentele de joasă tensiune (EJT);
22. Programul de măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă;
23. Buletine de verificări metrologice;
24. Proces verbal de verificări ISCIR;
25. Buletine de măsură a noxelor;
26. Proiect de zonare Ex şi clasificarea ariilor periculoase;
27. Documente referitoare la protecţia la explozie şi evaluarea riscurilor de explozie;
28. Autorizaţie de lucru în zone Ex;
29. Permis de lucru cu foc;
30. Permis gass free, în situaţiile de lucrări în spaţii închise unde există pericol de explozie;
31. Registrul de evidenţă a elementelor pentru legarea sarcinilor;
32. Registrul de evidenţă pentru substanţe periculoase;
33. Fişele de securitate pentru substanţele toxice utilizate;
34. Dovada depunerii la I.T.M. a listei cu substanţele periculoase folosite;
35. Registrul de evidenţă a materialelor radioactive;
36. Autorizaţie de utilizare a materialelor radioactive;
37. Autorizaţia de utilizare, comercializare şi depozitare a obiectelor pirotehnice şi de distracţie;
38. Autorizaţii pentru activităţi cu produse fitosanitare;
39. Registrul pentru evidenţa mişcării produselor fitosanitare;
40. Autorizaţie de utilizare a materialelor explozive;
41. Registrul de evidenţă a materialelor explozive;
42. Formular comandă şi îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive;
43. Autorizare spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie;
44. Planul de securitate şi sănătate în muncă pentru şantiere mobile şi temporare;
45. Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă pentru şantiere mobile şi temporare;
46. Proces verbal de punere în funcţiune a schelei;
47. Convenţiile de lucru;
48. Contractele de lucrări;
49. Registrul de coordonare pentru şantiere temporare şi mobile;
50. Dosarul de intervenţii ulterioare;
51. Proiectele de execuţie a construcţiilor, EM etc;
52. Notele de informare privind controalele efectuate de către personalul desemnat cu activităţi de SSM;
53. Certificatele medicale cu diagnostic „accident”;
54. Fişa de comunicare a evenimentelor;
55. Fişa de semnalare BP1;
56. Dosarele de cercetare a accidentelor cu ITM;
57. Procesele verbale de cercetare a accidentelor de muncă cu invaliditate sau cu deces;
58. Procesele verbale de cercetare a îmbolnăvirilor profesionale;
59. Registrul de evidenţă a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
60. Evidenţa nominală a angajaţilor cu handicap şi a celor cu vârsta sub 18 ani;
61. Documente specifice (licenţe, diagrame tahograf, foi de parcurs, atestate etc) referitoare la activităţi de:
 • transport auto,
 • transport CF,
 • transport naval,
 • transport aerian;
 • pază şi protecţie.
62. Alte documente necesare efectuării controlului sau cercetării evenimentelor.