INFORMARE PRIVIND RISCURILE LA EXPLOZIE

Având în vedere riscurile privind sănătatea și securitatea lucrătorilor, a bunurilor materiale și influența negativă asupra mediului înconjurător,din cauza posibilelor probleme determinate de apariția ATMOSFERELOR EXPLOZIVE,  formate amestecul aerului cu gaze, vapori, cețuri și prafuri combustibile, legislația națională, în baza HG 1058/2006 și a normativului NEx 01-06/2007, prevede verificarea și atestarea tuturor instalațiilor tehnice care funcționează în/sau pot genera astfel de atmosfere.
Riscurile de explozie pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile. Acestea pot include multe din materiile prime, produsele intermediare, produsele finale și deșeurile din procesele de producție.
Practic, toate ramurile economiei sunt afectate de pericolele generate de atmosferele explozive,acestea apărând într-o gamă largă de procese și operații.
Majoritatea cazurilor în care se pot forma atmosfere potențial explozive sunt prevăzute mai jos:
  Domeniul economic Pericolul de explozie
Industria chimică Gaze, lichide şi materiale solide inflamabile sunt transformate şi procesate în diferite procese din industria chimică. Toate aceste materii pot forma în amestec cu aerul atmosfere explozive.
Operaţii de nivelare şi inginerie civilă La operaţiile de nivelare a depozitelor de deșeuri pot apărea emisii de gaze inflamabile din sol, cauzate de procesele biochimice de degradare anaerobă. Sunt necesare măsuri tehnice precise pentru a evita emisiile necontrolate de gaze şi posibilele aprinderi. Gazele inflamabile emise din diferite surse se pot acumula în locuri slab ventilate (tunele, beciuri etc.)
Companii de generare a energiei electrice Bulgării de cărbune, care nu formează amestecuri explozive cu aerul, pot fi transformaţi în timpul proceselor de transport, de prelucrare/mărunţire sau uscare, într-o pulbere capabilă să formeze amestecuri explozive praf/aer.
 
                 
Companii de procesare a deșeurilor Când apele reziduale sunt tratate în instalații de purificare, gazele generatepot forma amestecuri explozive gaz/aer.
Furnizori de gaze naturale Se pot forma amestecuri explozive gaz/aer din cauza scurgerilor accidentale de gaze naturale sau ca urmare a evacuărilor controlate în atmosferă.
Industria prelucrătoare a lemnului Prelucrarea lemnului generează praf de lemn care poate forma amestecuri explozive praf/aer, în cadrul procesului tehnologic, ca de exemplu în sistemele de exhaustare prevăzute cu filtre sau silozuri.
Operaţiuni de vopsire prin pulverizare Pulberile în exces generate în zona de vopsire, dar şi vaporii de solvenţi emişi pot genera atmosfere explozive în amestec cu aerul.
Agricultură În unele ferme agricole/zootehnice funcţionează instalaţii de producere a biogazului.  Pot apărea amestecuri explozive biogaz/aer dacă există emisii de gaze necontrolate, de exemplu prin scurgeri.
Operaţii de prelucrare a  metalelor Când se prelucrează suprafața anumitor metaleușoare (de exemplu aluminiu, magneziu etc.) pot fi produse prafuri explozive metalice( un exemplu de proces tehnologic este operația de polizare/ șlefuire). De asemenea, aceste prafuri metalice pot determina pericol de explozie și în colectoarele de praf și pe traseul tubulaturii de ventilație.
Industria alimentară Pot apărea prafuri explozive în timpul transportului, procesării şi depozitării cerealelor, zahărului, piperului etc. Dacă  aceste prafuri sunt exhaustate şi colectate prin filtrare, pot apărea atmosfere explozive în filtru, precum și pe traseul tubulaturii de ventilație.
Industria farmaceutică În procesul de fabricare a produselor farmaceutice, adesea, sunt utilizate diverse tipuri de alcoolca solvenţi, ai căror vapori pot genera atmosfere explozive. De asemenea, există anumite materii auxiliare,utilizate ca agenţi/lianți/excipienți (de exemplu lactoza, îndulcitori etc.), care prezintă proprietăți de inflamabilitate și care pot forma amestecuri exploziveaer-praf.
Rafinării Hidrocarburile procesate în rafinării sunt toate inflamabile şi, în funcţie de punctul lor de inflamabilitate, pot da naştere atmosferelor explozive la temperatura ambiantă sau amestecurilor explozive, la temperaturi ridicate specifice procesului tehnologic. Aria din jurul instalației de prelucrare este considerată în general ca loc în care pot apărea atmosfere explozive.
Operaţii de reciclare Prelucrarea deșeurilor, în cadrul operațiilor de reciclare, poate da naștere riscurilor de explozie, fie datorită reziduurilor de lichide/gaze inflamabile din  bidoane/recipiente fie datorită prafurilor rezultate procesării deșeurilor de hârtie sau a materialelor plastice.

Întrucât exploziile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozii și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestuia la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea oamenilor și bunurilor conform normelor și standardelor în vigoare(NEx 01-06/2007 și HG 1058/2006).
Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi economice în care se pot forma atmosfere explozive este un obiectiv permanent al Inspecției Muncii și trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor și angajatorilor implicați în astfel de activități.
În acest context se înscrie Acţiunea nr. 12 din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020, care îşi propune verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive.Dintre activităţile economice prezentate mai sus, în care se pot forma atmosfere potenţial explozive, au fost selectate activităţile de recepţionare,  condiţionare,  conservare,  păstrare  şi  valorificare  a  produselor  agricole, fabricarea pâinii, nutrețurilor combinate şi a băuturilor alcoolice, producţia de mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto. În unităţile care desfăşoară activităţile de mai sus, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice.
Elementele esențiale în evaluarea riscului de explozieîn locurile de muncă, unde pot să apară atmosfere explozive, sunt reprezentate de instalațiile tehnice (ET) și echipamentele individuale de protecție (EIP), echipamente care trebuie să fie proiectate, fabricate, instalate și întreținute astfel încât să nu poată genera surse de aprindere.  Cerințele de prevenire și protecție a exploziilor sunt reglementate în norme și standarde specifice, iar o buna parte a evaluării riscului de explozii se referă la evaluarea conformității echipamentelor / instalațiilor cu cerințele respective.
În acest sens verificarea și evidențiereaîn fiecare caz in parte a ATESTATELOR (conform NEx01-06/2007) pentru instalațiile tehnice care funcționează sau/și pot genera atmosfere potențial explozive în funcționare normalăși existența DOCUMENTULUI PRIVIND PROTECŢIA LA EXPLOZIE (conform HG 1058/2006) sunt esențiale pentru buna desfășurare a acestor activitățiîn condițiile de siguranța maximă.
Respectarea prevederilor acestor documente permite asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi/sau prafuri combustibile.

În contextul actualei pandemii și a stării de alertăreamintim că nu trebuie neglijate măsurile pe care angajatorii cât și lucrătorii auobligația să le ia pentru prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:

  • spălarea mâinilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
  • triajul epidemiologic la intrarea în societate;
  • utilizarea măștilor de protecție;
  • evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
  • evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;
  • acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut;
  • dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau alcool.
 
 
dr. ing. Niculae VOINOIU,
DIRECTOR D.C.S.S.M.