Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

Reglementări generale
 

În domeniul Relaţiilor de Muncă

 • Lege nr. 53 din 2003 Codul Muncii
 • Lege nr. 130 din 1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • Decretul 92 din 1976 privind carnetul de muncă
 • Ordinul MMPS nr.136 din 1976 pentru aprobarea metodologiei de întocmire, completare, păstrare şi evidentă a carnetului de munca
 • Lege 130 din 1996 republicată privind contractul colectiv de muncă
 • O.G. 137 din 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • Legea 202 din 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • O.U.G. nr. 56 din 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
 • Lege 156 din 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • Hotarâre nr. 850 din 2002 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001
 • O.U.G. 96 din 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de munca
 • Norme Metodologice din 07.04.2004 de aplicare a prevederilor O.U.G. 96 din 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • H.G. 938 din 2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporar
 • Lege 252 din 2003 privind registrul unic de control
 • Lege 411 din 2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • H.G. nr.1769 din 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor
 • H.G. nr.1723 din 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
 • O.U.G. nr.194 din 2002 privind regimul străinilor în România 
 • Hotarâre nr. 1.051 din 2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • Hotarâre nr. 484 din 2007 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
 • Legea nr.246 din 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • Ordin nr. 595 din 2005 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 19 din 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • Ordin nr.221 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
 • Ordonanţa de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • Hotărârea nr.1768 din 2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
 • O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • Lege nr. 279 din 2005 privind ucenicia la locul de muncă
 • Hotarâre nr. 234 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
 • Ordin nr. 100 din 10 februarie 2006 pentru aprobarea Declaraţiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori
 • Ordin nr. 216 din 21 martie 2006 pentru prorogarea termenului de depunere a declaraţiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori
 • Ordin nr. 98 din 9 februarie 2006 pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin nr. 99 din 10 februarie 2006 pentru aprobarea modelului Declaraţiei-inventar privind comisionul datorat
 • Lege nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • Ordin nr. 245 din 2003 privind aprobarea categoriilor de personal şi a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore
 • Lege nr. 344 din 2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
 • Lege nr. 466 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor  are efectueaza transporturi rutiere nationale;
 • Hotarâre nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului
 

În domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă