Material informativ privind modul de desfăşurare al Acţiunii de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă şi sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos

Pe parcursul anului 2020 se va desfăşura Acţiunea de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă şi sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos.
Obiectivul acţiunii:
Acţiunea are ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri, prin consilierea angajatorilor care înfiinţează noi firme, cu privire la obligaţiile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale în domeniu.
Prin desfăşurarea acţiunii se urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă şi, pe de altă parte, verificarea respectării acestor prevederi.
Motivarea acţiunii:
Crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos pentru lucrătorii din Uniunea Europeană (UE) reprezintă un obiectiv strategic al Comisiei Europene, inclus în Cadrul Strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020.
În Cadrul Strategic al UE se menţionează faptul că prevenirea riscurilor şi promovarea unor condiţii mai sigure şi mai sănătoase la locul de muncă sunt esenţiale nu numai pentru a îmbunătăţi calitatea locurilor de muncă şi a condiţiilor de lucru, ci şi pentru promovarea competitivităţii.
Unul dintre obiectivele strategice se referă la o mai bună punere în aplicare de către statele membre a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă. În acest sens, se precizează că: „este esenţial ca întreprinderile să privească misiunea inspectorilor ca pe un efort de facilitare a respectării legislaţiei, şi nu ca pe un obstacol în calea activităţii lor economice.”
În vederea stimulării creării unui mediu de lucru sănătos şi sigur în întreprinderi, şi în special în cele mici şi mijlocii, Cadrul strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020  prevede că „respectarea obligaţiilor legale şi măsurile de asigurare a respectării legislaţiei luate de organismele de control, inclusiv de inspectoratele de muncă, rămân factori-cheie pentru gestionarea SSM în majoritatea unităţilor.”
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.
Aşadar, este important ca toţi angajatorii să conştientizeze faptul că, indiferent de domeniul de activitate, punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM reprezintă o soluţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, asigurarea unor locuri de muncă sigure şi, implicit, reducerea incidenţei accidentelor de muncă.
În timpul controalelor efectuate de către inspectorii de muncă s-a constatat că unii dintre angajatorii care au înfiinţat noi întreprinderi/unităţi nu respectă cerinţele legale privind securitatea şi sănătate în muncă, cel mai adesea din necunoaşterea obligaţiilor ce le revin.
Din datele comunicate Inspecţiei Muncii de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în anul 2019 s-au înfiinţat 70.303 întreprinderi/unităţi noi.
În marea lor majoritate, aceste întreprinderi sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii. Acestea se confruntă adesea cu resurse limitate, precum şi cu riscuri profesionale care nu sunt cunoscute/evaluate.
Avându-se în vedere ponderea semnificativă a întreprinderilor nou înfiinţate, specificitatea acestor întreprinderi/unităţi, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020 s-a inclus acţiunea ”Acţiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă și sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos”.
Luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislaţiei în domeniul SSM determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de accidente de muncă şi boli profesionale, Inspecţia Muncii are ca prioritate ridicarea nivelului de respectare a cerinţelor legale în toate întreprinderile, cu focalizare în cadrul acestei acţiuni pe întreprinderile/unităţile nou înfiinţate.
Grup ţintă
Acţiunea va viza angajatorii care înfiinţează noi întreprinderi/unităţi.
Realizarea acţiunii
Se vor desfăşura acţiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor care au înfiinţat noi întreprinderi/unităţi, în principal în anul 2020, precum şi în anul 2019, precum şi acţiuni de control.
Conştientizarea acestor angajatori se va realiza prin furnizarea de informaţii referitoare la obligaţiile ce le revin pentru asigurarea securităţii și sănătăţii la locul de muncă.
În acest sens se vor utiliza şi materialele elaborate de către Inspecţia Muncii pentru informarea și conştientizarea angajatorilor, respectiv:
* fișa privind evaluarea riscurilor în microîntreprinderi şi întreprinderi mici;
* fișa privind instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă;
* fișa privind informarea, instruirea şi consultarea în domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor din microîntreprinderi şi întreprinderi mici;
* fișa privind consultarea lucrătorilor, organizarea şi funcţionarea comitetelor de securitate și sănătate în muncă.
 

Inspector Şef
Ionel STAN