Comunicat de presă

Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călălaşi aduce la cunoştinţa tuturor beneficiarilor de lucrări, că începând cu 01.01.2019, prin Ordonanţade Urgenţă a Guvernului nr. 114/28.12.2018 a fost modificată şi completată Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
 
  • Completări  în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor de către zilieri:
 
1. O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an  calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
2. Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.  Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută mai sus, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată."
 
  • Modificare privind domeniile în care se poate utiliza munca necalificată:
 
(1)  Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
           a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
           b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
           c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;"
  
  • Modificări privind răspunderea contravenţională:
   
 1. Următoarele fapte săvârşite de beneficiar şi zilier constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:"
 
 
- nerespectarea de către zilier numărului de zile pe care le poate presta se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei."
 
  • Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzuta, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."
 
 
p. Inspector Şef
Ionela IORDAN