Material informativ privind modul de desfăşurare al ACŢIUNII de control privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM

Material informativ privind modul de desfăşurare al ACŢIUNII de control privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM
 
Pe parcursul anului 2020 se va desfăşura Acţiunea de control privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM, având următoarele obiective:
* Diseminarea, în rândul inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, a publicaţiei „Principii pentru inspectorii de muncă privind evaluarea riscurilor ţinând cont de aspectul diversităţii, îndeosebi în ceea ce priveşte vârsta, genul şi alte caracteristici demografice”, elaborată de Grupul de lucru EMEX (riscuri noi şi emergente) constituit de Comisia Europeană – Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (SLIC) şi adoptată de acesta în 23 mai 2018;
* Informarea inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la bunele practici europene privind SSM, din perspectiva de vârstă;
* Controlul locurilor de muncă din microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) unde îşi desfăşoară activitatea lucrători vârstnici (peste 60 ani) şi utilizarea unui nou instrument de control (checklist) pentru identificarea unor riscuri în mediul de muncă, care ar putea afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici;
* Informarea şi conştientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici.
 
Motivarea acţiunii:
Cadrul strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020 (Strategia SSM 2014-2020)[1] precizează că: „garantarea unui mediu de lucru sigur şi sănătos pentru cei peste 217 milioane de angajaţi din UE reprezintă un obiectiv strategic pentru Comisia Europeană.[…] Prevenirea riscurilor şi promovarea unor condiţii mai sigure şi mai sănătoase la locul de muncă sunt esenţiale nu numai pentru a îmbunătăţi calitatea locurilor de muncă şi a condiţiilor de lucru, ci şi pentru promovarea competitivităţii.” Unul dintre obiectivele strategice se referă la o mai bună punere în aplicare de către statele membre a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă. În acest sens, Strategia SSM 2014-2020 precizează că: „este esenţial ca întreprinderile să privească misiunea inspectorilor ca pe un efort de facilitare a respectării legislaţiei, şi nu ca pe un obstacol în calea activităţii lor economice.”
Un alt obiectiv strategic vizează, între altele, gestionarea noilor riscuri emergente, ţinând cont de faptul că „riscurile care afectează anumite grupe de vârstă, lucrătorii cu handicap şi femeile merită o atenţie deosebită şi impun măsuri specifice”. 
De asemenea, Strategia SSM 2014-2020 evidenţiază faptul că îmbătrânirea forţei de muncă reprezintă una dintre cele trei provocări majore în Uniunea Europeană (UE). Este deja o certitudine: populaţia UE îmbătrâneşte, numărul persoanelor de peste 60 de ani creşte cu peste două milioane în fiecare an, iar proporţia lucrătorilor mai în vârstă este tot mai mare în comparaţie cu cea a lucrătorilor mai tineri. Eurostat estimează că populaţia activă din UE, cu vârsta cuprinsă între 55 şi 64 de ani, urmează să crească cu aproximativ 16% între 2010 şi 2030 (Europop 2010). De asemenea, până în 2080 se estimează că aproximativ 29% din populaţia UE va fi în vârstă de peste 65 de ani[2]. Procesul de îmbătrânire poate afecta abilitatea lucrătorului de a realiza activităţi fizice grele prelungite şi poate reduce capacitatea organismului de a se adapta la anumite condiţii de muncă.
În vederea stimulării creării unui mediu de lucru sănătos şi sigur în întreprinderi, Strategia SSM 2014-2020 prevede că „respectarea obligaţiilor legale şi măsurile de asigurare a respectării legislaţiei luate de organismele de control, inclusiv de inspectoratele de muncă, rămân factori-cheie pentru gestionarea SSM în majoritatea unităţilor.” De asemenea, se recomandă şi utilizarea unor instrumente non‑legislative, precum identificarea şi schimbul de bune practici, acţiunile de sensibilizare, analizele comparative, stabilirea de norme voluntare. Strategia SSM 2014-2020 evidenţiază faptul că „eficacitatea inspecţiilor de muncă depinde în mare măsură de cunoştinţele inspectorilor de muncă şi de capacitatea lor de a efectua aceste inspecţii. Sunt necesare programe de formare în domeniul SSM pentru inspectorii de muncă, în special în ceea ce priveşte riscurile emergente şi noile tehnologii, pentru a asigura buna desfăşurare a inspecţiilor în funcţie de riscurile vizate.”
Având în vedere cele de mai sus şi pentru a sprijini activitatea organismelor naţionale de inspecţie a muncii din statele membre ale Uniunii Europene (UE), Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (Senior Labour Inspectors’ Committee – SLIC) a decis, în luna mai 2017, să înfiinţeze un grup de lucru care să analizeze riscurile noi şi emergente, denumit Grupul de lucru pentru riscurile emergente în materie de securitate şi sănătate în muncă (GL EMEX). Reprezentanţi ai şapte state membre (Cipru, Danemarca, Grecia, Finlanda, Polonia, România şi Suedia – preşedinte) au format GL EMEX în septembrie 2017.
Principalul obiectiv atribuit GL EMEX a fost de a elabora instrumente care să sprijine organismele naţionale de inspecţie a muncii din statele membre ale UE în demersul de consolidare a aplicării reglementărilor care vizează condiţiile de muncă ergonomice şi psihosociale favorabile unor medii de lucru sustenabile pentru femei şi bărbaţi, precum şi pentru lucrătorii tineri şi vârstnici.
Unul dintre instrumentele elaborate este Publicaţia EMEX „Principii pentru inspectorii de muncă privind evaluarea riscurilor ţinând cont de aspectul diversităţii, îndeosebi în ceea ce priveşte vârsta, genul şi alte caracteristici demografice”, adoptată de SLIC în 23 mai 2018.
Acest instrument este destinat sprijinirii activităţii de control a inspectorilor de muncă în abordarea diversităţii la locurile de muncă, îndeosebi în ceea ce priveşte vârsta, genul şi alte caracteristici demografice cu care se confruntă toate statele membre ale UE.
În cadrul Plenarei SLIC de la Bucureşti, din 15 mai 2019, organismele naţionale de inspecţie a muncii din statele membre ale UE au fost invitate să disemineze conţinutul publicaţiei şi să întreprindă acţiuni de consolidare a eficacităţii controalelor efectuate de inspectorii de muncă, prin utilizarea cunoştinţelor şi bunelor practici cuprinse în acest ghid.
Prezenta acţiune se înscrie în demersul comun al statelor membre ale UE, de implementare a bunelor practici europene privind verificarea evaluării riscurilor din perspectiva de vârstă.
În cadrul acestei acţiuni, Inspecţia Muncii îşi propune să disemineze conţinutul Publicaţiei EMEX şi să utilizeze un instrument european de control (checklist), în vederea identificării unor neconformităţi în mediul de muncă, care ar putea afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici. Inspectorii de muncă vor verifica respectarea cerinţelor legale de SSM la locurile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea lucrători vârstnici care pot fi expuşi unor riscuri specifice. Inspectorii de muncă vor discuta cu angajatorii şi cu lucrătorii vârstnici aspectele de SSM şi vor analiza dacă evaluarea riscurilor îi cuprinde şi pe aceştia. În urma controalelor, inspectorii de muncă vor dispune măsuri pentru a elimina neconformităţile faţă de legislaţia naţională în domeniul SSM.
Securitatea şi sănătatea lucrătorilor este necesară pentru o viaţă profesională sustenabilă şi în condiţii bune de sănătate, mai ales dacă se iau în considerare aspecte precum îmbătrânirea populaţiei active şi necesitatea prelungirii vieţii profesionale. Aceasta presupune crearea unui mediu sigur şi sănătos pe parcursul întregii vieţi profesionale a lucrătorilor, având în vedere că sănătatea lucrătorilor în a doua parte a vieţii este afectată de condiţiile de lucru din prima parte a vieţii. O abordare a SSM care ţine seama de întreaga viaţă profesională ar trebui să fie obiectivul fiecărui angajator, iar de prezenţa lucrătorilor vârstnici la locurile de muncă ar trebui să se ţină seama în realizarea acţiunilor de prevenire şi protecţie.
Luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislaţiei în domeniul SSM determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de accidente de muncă şi boli profesionale, Inspecţia Muncii are ca prioritate ridicarea nivelului de respectare a cerinţelor legale în toate întreprinderile, cu focalizare, în cadrul acestei acţiuni, pe IMM.
În acest context şi având în vedere specificitatea IMM care se confruntă adesea cu resurse limitate, cu riscuri profesionale care nu sunt cunoscute/evaluate, care nu aplică măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020 s-a inclus „Acţiunea de control privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM”.
 
Grup ţintă
* Lucrătorii vârstnici (peste 60 ani) din IMM, ale căror condiţii de muncă vor fi verificate pentru a identifica neconformităţi faţă de cerinţele de SSM;
* Angajatorii, care vor fi informaţi şi conştientizaţi privind necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la evaluarea riscurilor, ţinând seama de perspectiva de vârstă şi gen, precum şi referitor la securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici.
 
Realizarea acţiunii
Inspectorii de muncă vor efectua controale în întreprinderi mici şi mijlocii, care au ca angajaţi lucrători cu vârsta cuprinsă între 55 ani şi 64 ani, în cadrul cărora vor completa Checklist-ul pentru aprecierea calităţii evaluării riscurilor şi a măsurilor luate la locurile de muncă din IMM, în care îşi desfăşoară activitatea lucrători vârstnici.
 
Inspector Şef
Ionel STAN
 

[1] Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 2014-2020, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0332

AtaşamentMărime
PDF icon ANEXA 1-Ghid diversitate.pdf365.92 KB