Lista documente care conţin informaţiile de interes public şi lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de ITM Călăraşi, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pe compartimente de lucru

COMPARTIMENTUL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

ANEXA 1
LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART. 5 LIT. G, DIN LEGEA NR. 544/2001
 • Atribuţiile compartimentului
 • Chestionare (ex.: chestionar referitor la leziunile profesionale),
 • Reglementări internaţionale emise de Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii,
 • Programe şi strategii
 • Programul Propriu de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi
 • Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice
 • Raportul Anual de Activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi
 • Rapoarte privind accidentele de muncă
 • Sinteza rezultatelor obținute in cadrul Campaniilor Naționale
 • Indicatorii sociali de performanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: numărul unităţilor controlate, numărul controalelor efectuate, numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate, valoarea sancţiunilor aplicate, numărul propunerilor de urmărire penală înaintate instituţiilor competente, numărul de unităţi a căror activitate a fost sistată
 • ematici de control

ANEXA 2
LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE I.T.M.Călăraşi CONFORM ART. 5, LIT. H DIN LEGEA NR. 544/2001
 • Comunicate de presă
 • Materiale de informare (ghiduri, pliante, broşuri, etc.)
 • Avize,
 • Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă,
 • Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice),
 • Documente privind organizarea şi coordonarea campaniilor naţionale,
 • Informări (ex.: asupra controalelor tematice ale ITM),
 • Rapoarte privind aplicarea prevederilor convenţiilor O.I.M.
 • Procese verbale de control, note de constatare, procese verbale de cercetare a accidentelor, dosare de cercetare a accidentelor de muncă şi documente conexe acestora (întocmite de inspectorii de muncă) – (numai persoanelor implicate în cercetare, inclusiv ascendentilor sau descendentilor victimei, în cazul în care victima a decedat, respectiv institutii ale statului, societati de asigurare),
 • Proceduri de sistem şi operaţionale de lucru ,
 • Rapoartări săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale şi anuale (cele solicitate de către Inspecţia Muncii),
 • Documente depuse în vederea autorizării desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
 • Certificate constatatoare,
 • Registre de evidenţă a certificatelor constatatoare emise,
 • Lista agentilor economici autorizaţi să deţină/depoziteze/transporte (numai informatii cu privire la existenta sau nu a autorizatiei),din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca,
 • fitosanitare,
 • substante periculoase,
 • artificieri, pirotehnisti,
 • avize pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite,
 • Rapoarte de activitate ale serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi certificate de abilitare a acestora,
 • Situatia statistica a accidentelor de munca,
 
 
COMARTMENTUL RELAŢII DE MUNCĂ

ANEXA 1
 LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONF. ART 5 LIT G, DIN LEGEA 544/2001
 • Situatia cumulata referitoare la Legea nr.52/2011- zilieri,
 • Situatii privind persoanele mediate si angajate in strainatate, conf. anexei nr.2 din HG 384/2000,
 • Situatia inregistrarii contractelor colective de munca si a actelor aditionale pentru modificarea anumitor clauze din CCM / lunar,
 • Situatia adeverintelor – certificate eliberate din verificarea evidentei informatizate a IM / lunar,
 • Indicatori specifici de evaluare in domeniul RM,
 • Documente privind organizarea şi coordonarea campaniilor naţionale,
 • Date extrase din REVISAL in format electronic.
 
ANEXA 2
LISTA PRIVIND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII CONF. ART 5 LIT H, DIN LEGEA 544/2001
 • Rapoartări săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale şi anuale (cele solicitate de către Inspecţia Muncii),
 • Situatii privind angajatorii care au detasat salariati pe teritoriul Romaniei,
 • Rapoartele de sinteza privind rezultatele obtinute in cadrul Campaniei Nationale privind identificarea si combaterea cazurilor fara forme legale / de cate ori este cazul,
 • Lista societatilor comerciale, inregistrate la ITM, referitoare la protectia cetateanului care lucreaza in strainatate (art.9,lit.e,Legea 156/2000) si la durata timpului de munca/repaus,
 • Lista societatilor inregistrate ca agenti de ocupare a fortei de munca,
 • Lista agentilor de ocupare a fortei de munca ce nu mai desfasoara activitate,
 • Proceduri de sistem si operational de lucru.
 
 
SERVICIUL ECONOMIC, ACHIZIŢII PUBLICE, EXECUTARE SILITĂ

ANEXA 1
LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONF. ART 5 LIT G, DIN LEGEA 544/2001
 • Acte normative,
 • Bilantul contabil,
 • Bugetul de venituri si cheltuieli,
 • Cont de rezultat patrimonial,
 • Cont de executie cheltuieli,
 • Cont de executie venituri,
 • Dosarele achizitiilor publice,
 • Informatii privind nivelurile tarifelor care se platesc, in conditiile legii, pentru serviciile prestate de ITM Călăraşi,
 • Programul anual de achizitii.

ANEXA 2
LISTA PRIVIND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII CONF. ART 5 LIT H, DIN LEGEA 544/2001
 • Circulare elaborate in vederea aplicarii unitare a prevederilor legale din domeniul de competenta,
 • Borderouri de expediere corespondenta,
 • Decizii emisii de Inspectoratul Teritorial de Munca Călăraşi,
 • Documentatii in vederea realizarii de achizitii,
 • Documente contabile: bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont de executie cheltuieli, cont de executie venituri,
 • Dosare de achizitie publica,
 • Documente justificative, angajamente bugetare si legale, ordonantari de plata,
 • Metodologii de lucru, norme interne,
 • Rapoarte.

 
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

ANEXA 1
LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART. 5 LIT. G, DIN LEGEA NR. 544/2001.
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ITM Călăraşi:
 • Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi;
 
ANEXA 2
LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI, CONFORM ART. 5 LIT. H, DIN LEGEA NR. 544/2001
 • Codul de conduită specific domeniului de activitate pentru personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi;
 • Condică de prezenţă;
 • Documente privind organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională;
 • Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor;
 • Proceduri de sistem şi operaţionale de lucru;
 • Regulamentul intern al Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi;
 • Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi;
 • Situaţii nominale ale posturilor şi personalului pe compartimente.
 
COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

ANEXA 1
LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONF. ART 5 LIT G, DIN LEGEA 544/2001
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea I.T.M. Călăraşi,
 • Evidenţa petiţiilor adresate I.T.M. Călăraşi,
 • Evidenţa solicitărilor de informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001,
 • Date privind domeniul de activitate al I.T.M. Călăraşi.
 
ANEXA 2
LISTA PRIVIND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII CONF. ART 5 LIT H, DIN LEGEA 544/2001
 • Comunicari de informaţii publice, răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media,
 • Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media,
 • Situaţii periodice privind domeniul de activitate,
 • Registrul de intrare-iesire corespondenta,
 • Registrul de evidenţă a petiţiilor provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media.
 
 
COMPARTIMENTUL JURIDIC

ANEXA 1
LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONF. ART 5 LIT G, DIN LEGEA 544/2001
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea I.T.M. Călăraşi.

ANEXA 2
LISTA PRIVIND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII CONF. ART 5 LIT H, DIN LEGEA 544/2001
 

 

AUDIT INTERN

ANEXA 2
LISTA PRIVIND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII CONF. ART 5 LIT H, DIN LEGEA 544/2001
 • Carta de audit intern,
 • Raportul de audit,
 • Dosare audit public intern,
 • Formulare (ex.formulare de audit intocmite conf. prevederilorO.M.F.P. nr.38/2003 pt. aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern),
 • Program de pregatire si de asigurare a imbunatatirii calitatii activitatii de audit intern la nivelul ITM Calarasi.